Du vil have mulighed for at pengene tilbage for købte – men ikke anvendte billetter, der skyldes et af nedenstående forhold nævnt herunder.


Hvad refunderes:

Billet.dk refunderer prisen ved køb af billet til det bookede arrangement, hvis du grundet en af nedenstående årsager ikke har mulighed for at deltage:

 • Uventede og ikke planlagte forstyrrelser af offentlig transport, der ikke var kendt forud for dato og tidspunkt for det bookede arrangement.
 • Dødsfald, uheld eller sygdom hos kunde, kundens nærmeste familie eller en eller flere personer i gruppe, der sammen har erhvervet billet til et arrangement via Billet.dk.
 • Mekanisk nedbrud, uheld, brand eller tyveri undervejs af det køretøj, der skal bringe kunden til det bookede arrangement.
 • Tyveri eller brand i kundens privatejendom, der har krævet, at en redningstjeneste har været tilkaldt, og som har fundet sted inden for 48 time forud for det bookede arrangement.
 • Vidneindkaldelse til et retsmøde ved en dansk domstol, der finder sted samtidig med det bookede arrangement, og som kunden ikke var bekendt på tidspunkt bookningen af det bookede arrangement.
 • Kunder, der er ansat som personale ved det danske Forsvar, og som udsendes til international tjeneste på tidspunktet for det bookede arrangement, når kunden ikke var bekendt med dette, da bookingen til det bookede arrangement blev foretaget.
 • Dårligt vejr i Danmark herunder sne, frost, tåge, storm i de tilfælde hvor politi eller anden offentlig myndighed har udsted advarsel mod ophold og transport udendørs.

Hvad refunderes ikke:

Følgende vil ikke blive refunderet:

 • Sygdom eller dødsfald hos kunden eller nogen hos dennes gruppe eller et medlem af nærmeste familie, der skyldes eller er en følge af en forudbestående medicinsk tilstand/lidelse.
 • Når der ikke kan fremskaffes en erklæring fra en læge vedrørende uheld eller sygdom.
 • Symptomer, der er en følge af almindelig graviditet, når dette er hovedårsagen til, at kunden ikke kan deltage i det bookede arrangement.
 • Når kunden ikke kan fremvise ubrugt billet, der udgør en del af bookingen til det bookede arrangement.
 • Når kunden ikke kan fremlægge bevis i form af en ubrugt billet, når der søges om tilbagebetaling.
 • Når det bookede arrangement er aflyst, forladt, udskudt, begrænset, indskrænket eller flyttet.
 • Når kunden bestemmer sig for ikke at deltage i et booket arrangement af årsager, der ikke fremgår af nærværende vilkår.
 • Hvis kunden er forhindret i at rejse til et booket arrangement på grund af forstyrrelser i den offentlige transport, på grund af årsager, der var almideligt kendt forud for det bookede arrangement.
 • Når man kan deltage en blot en del af det bookede arrangement.
 • Når kunden efter Billet.dk’s vurdering ikke har afsat tilstrækkelig tid til at nå frem til det bookede arrangement.
 • Når forhindring i at deltage i det bookede arrangement skyldes forhold hos kunden som f.eks. kundens egen kriminelle aktivitet, lovovertrædelser etc.
 • Når kunden er forhindret i at rejse til et booket arrangement grundet smitsom sygdom, og staten eller det offentlige systemet på indført forbud mod rejse.
 • Hvis kunden på fejlagtig, urigtigt eller falsk grundlag forsøge at få refusion på grundlag af falsk eller urigtig dokumentation, erklæringer etc.

Billet.dk betaler ikke rejseomkostninger, heraf afledte omkostninger (medmindre rejseomkostninger er indeholdt i en del af den samlede billetpris til det bookede arrangement), eller andre tab bortset fra prisen på den købte billet og billetgebyr.

Billet.dk refunderer ikke for tab, der skyldes krig, invasion, handlinger fra udenlandske fjender, terrorisme, borgerkrig, oprør, revolution, strejke, lockout, vandalisme, konfiskation og/eller nationalisering af ejendom der foretages af en offentlig myndighed, eller enhver form for uheld, der på nogen måde omfatter radioaktivt materiale.

Billet.dk dækker ikke tab, der direkte eller indirekte skyldes skade eller ødelæggelse som følge af (skade fra) fly, flytrafik, helikoptere eller andre luftbårne enheder.

Billet.dk dækker ikke nogen form for omkostning forbundet med anmeldelse - og indhentelse af bevis til brug for anmeldelse – af krav om refundering af omkostninger hos Billet.dk


Generelle vilkår:

 1. Kunden skal tage alle nødvendige forholdsregler for at kunne ankomme til det bookede arrangement til tiden.
 2. Kunden må ikke være bekendt med nogen form for forhold – tekniske, fysiske eller andre omstændigheder – på tidspunktet for booking af det bookede arrangement, som er årsag til kravet om refundering.
 3. Kunden må tage alle nødvendige forbehold for at undgå, imødegå eller reducere ethvert krav om refundering.
 4. Medmindre andet er aftalt, så skal ethvert krav fremsættes på dansk og ethvert vilkår i denne aftale er underlagt dansk ret og skal behandles ved danske domstole.

Krav om tilbagebetaling:

Krav om tilbagebetaling skal hurtigst muligt og uden unødigt ophold fremsættes telefonisk over for Billet.dk.

Kunden skal for egen regning fremvise/fremskaffe følgende:

 • Original og ikke anvendt billet og bevis for bookingen
 • En lægeerklæring / skifteretsattest hvori det dokumenteres, at baggrunden for fremsættelse af krav om tilbagebetaling skyldes skade, ulykke, sygdom eller dødsfald.
 • Officielt dokument fra udbyder af offentlig transport, der nærmere dokumenterer årsagen til forsinkelse, aflysning, mekanisk nedbrud eller uheld forbundet med det offentlige transportnetværk.
 • I forbindelse med private køretøjer en rapport om afhentning og transport fra almindelig kendt udbyder (Falck, Dansk Autohjælp o.lign), kopi af regning fra værksted på reparation, indkøb af dele etc. samt oplysninger om autoforsikringsselskab (herunder men ikke begrænset til policenummer), politi m.v..
 • Kopi af vidneindkaldelse
 • Kopi af anmeldelseskvittering fra Politiet i forbindelse med indbrud.

Definitioner

De enkelte ord/begreber skal forstås som herunder nærmere defineret:

Billet
En ikke-refunderbar og autoriseret billet udstedt hos en af Billet.dk autoriseret udsteder, hvor afbestillingsbeskyttelsen er udstedt sammen med købet af billet (-er).
Danmark
Danmark undtaget Grønland og Færøerne.
Det bookede arrangement
Det planlagte eller bookede arrangement / event købt via Billet.dk og som skal finde sted i Danmark.
Forudbestående lidelse
Enhver sygdom, lidelse eller skade (uanset om den er diagnosticeret eller ej), der eksisterede på eller før datoen for bookningen af det bookede arrangement, og hvor der har været søgt undersøgelse eller behandling inden for de seneste 12 måneder forud for bookningen.
Gruppe
Et antal personer, der sammen har lavet en booking via Billet.dk med ”Penge-tilbage-garanti” i sammen transaktion.
Kunden
En person, der alene en som en del af en gruppe har booket en billet.
Læge
En person, der har bestået afsluttende eksamen i medicin (cand. med) ved godkendt lægevidenskabeligt fakultet på et universitet, og som praktiserer som læge. Lægen må ikke være kunden selv eller et medlem af kundens nærmeste familie.
Normal graviditet
Symptomer, der normalt følger af graviditet, og som er af minde eller forbigående karakter (f.eks. morgenkvalme, svimmelhed etc.), der ikke ud fra en lægefaglig vurdering udgør en risiko for mor og/eller barn/foster.
Nærmeste familie
Ægtefælle, samlever, forældre, børn, bror eller søster.
Offentlig transport
Enhver form for offentlig transport dog undtaget taxaer antaget af stat, region eller kommune, som kunden havde planlagt at benytte til det bookede arrangement.
Personskade
En personskade der medfører, at kunden ikke selv kan deltage i det omhandlede arrangement, og hvor dels skaden og dels det forhold, at man ikke kan deltage i arrangementet dokumenteres med en skriftlig erklæring fra en læge.
Redningstjeneste
Politi, ambulance- og sygetransport, brandvæsnet.
Sygdom
En fysisk eller mental lidelse, der er bekræftet af læge, og som forhindre dig i at deltage i det bookede arrangement.